Chcesz mieć solidny dach kolego - kupuj u Malińskiego

Usługi brukarskie

Brukarz jest pracownikiem zatrudnionym w przemyśle budowlanym, w gałęzi drogownictwa. Podejmuje on również pracę w sektorze usługowym. Znajduje pracę wszędzie tam, gdzie prowadzone są roboty drogowe. Brukuje, naprawia i rozbiera nawierzchnie ulic, placów, dróg, chodników, skarp i przejazdów.

Do wykonania podbudowy wyrównywania wykonywanej nawierzchni brukarz używa sprzętu mechanicznego, takiego jak: koparki, ładowarki, walce, zagęszczarki wibracyjne. Typowe nawierzchnie wykonywane przez brukarza to: chodniki, place, parkingi, ulice, alejki, skarpy, zatoki autobusowe i ścieżki rowerowe, a także zabudowuje obrzeża i krawężniki.  Brukarz układaną nawierzchnię wykonuje w oparciu o dokumentację techniczną, która określa: rodzaj i grubość podbudowy (którą jest np. podsypka mineralna lub mineralno-cementowa), rodzaj kostki brukowej lub płyt, wzory, kolorystykę, rodzaj zasypki do spoinowania.
Praca w zawodzie brukarza ma charakter zespołowy.
Grupy robotników tworzą brygady. Od brukarza wymaga się umiejętności współpracy i podporządkowania się przełożonemu (brygadziście). Zawód ten wiąże się z ciężką pracą fizyczną, osoba wykonująca go powinna cechować się dużą dokładnością i zmysłem estetycznym. Oprócz właściwych robót drogowych brukarze zajmują się naprawą i konserwacji używanego przez siebie sprzętu.
Brukarz pracuje na wolnym powietrzu. Wszystkie roboty drogowe wykonywane są bezpośrednio na miejscu budowy. Z tego względu praca przebiega w zróżnicowanych warunkach pogodowych. Szczególnie uciążliwa jest duża wilgotność powietrza i gruntu. Praca wymaga częstego schylania się, a nawet poruszania na kolanach, dlatego częściej niż w innych zawodach mogą występować u brukarzy zmiany reumatyczne.

Ze względu na panujące w Polsce warunki klimatyczne ma charakter sezonowy. Roboty wykonywane są od marca do listopada. Jeśli pozwalają na to warunki pogodowe, praca może odbywać się przez cały rok. Praca jest związana z wyjazdami poza miejsce zamieszkania.
Planując zakup i montaż kostki brukowej musimy wybrać dobrą i sprawdzoną firmę brukarską. Nawet jeśli zakupimy bardzo dobrą i drogą kostkę brukową, a wykonawstwo nie będzie w pełni profesjonalne i fachowe po krótkim czasie okaże się, że musimy wszystko poprawiać (podwójny koszt), a w najgorszym wypadku demontować i od nowa układać. 

© Copyright 2012 webCover